Toimintapolitiikka

Autio Oy Infrapalvelun toimintaan kuuluu mm. rakennusten pohjatyöt ja salaojitukset,

pohjaveden suojaustyöt, vesijohtojen- ja viemärien rakennustyöt, piha- sekä muiden alueiden rakennus- ja kunnostustyöt,

koneiden ja kuljetuskaluston vuokraus, maa- ja kiviainesten toimitukset sekä lajitteleva purkutoiminta.

Ympäristö

Toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia ovat lajitteleva purkutoiminta.

Toimintamme suurimpia negatiivisia ympäristövaikutuksia ovat fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt ja ympäristön altistuminen mahdollisille öljyvuodoille.

Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja näin luomme perustan ennalta ehkäisevälle ympäristötyölle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullista.

Käytämme luonnonvaroja harkiten ja pyrimme käyttämään tuotteita, jotka ovat kierrätettäviä ja valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista. 

Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, asetamme ympäristövaateita yhteistyökumppaneillemme ja itsellemme. 

Laatu

Laatumme lähtökohtana ovat toimiva työyhteisö ja tyytyväiset työntekijät. Vastuu omasta työsuorituksesta ja sen laadusta on jokaisella työntekijällä.

Yksilövastuun ohella suosimme tiimityötä. Hyvän laadun perustamme johdon ja henkilöstön yhteistyölle ja osallistumiselle. 

Selvitämme asiakkaidemme odotukset ja autamme heitä onnistumaan omissa tavoitteissaan.

Toteutamme työt sopimuksen ja toimintajärjestelmämme mukaisesti kerralla oikein: tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti.

Keräämme toteuttamistamme hankkeista asiakaspalautetta, jonka perusteella arvioimme toimintaamme ja laatujärjestelmän toimivuutta.

Asiakaspalaute on toimintajärjestelmämme tärkein mittari.

Parannamme jatkuvasti työntekijöidemme osaamista ja kannustamme heidän osallistumistaan laatu- ja ympäristötyöhömme. 

Viranomaisten asettamat lait ja asetukset ovat vähimmäisvaatimuksemme. 

Noudattamalla toimintapolitiikkaamme takaamme jatkuvan kehityksen.

Autio Oy Infrapalvelu

 _________________________

Timo Autio

Toimitusjohtaja